VOLLEY PACKO
 

Te spelen matchen

Vrijwilligersnota

Rechten en plichten van de organisatie en de vrijwilliger

1. Organisatie
Naam: Volleybalclub Packo V.Z.W
Adres: Hazenpad 4 8210 Zedelgem
Tel.nr: 050/240 099
e-mail: info@volleypacko.be

Sociale doelstelling: Aanbieden van de mogelijkheid tot het deelnemen aan volleybalcompetitie op zowel provinciaal als recreatief niveau, met speciale aandacht voor jeugdopleiding.

Juridisch statuut: VZW - Verantwoordelijke of gemandateerde voor ondertekening van de organisatienota.
Naam: Bart Delepierre
Functie: Voorzitter
Verantwoordelijke voor informatie over 'rechten en plichten van organisatie en vrijwilliger'
Naam: Peter De Soete
Functie: Secretaris
Verantwoordelijke van de organisatie, die moet verwittigd worden bij ongevallen.
Naam: Peter De Soete
Functie: Secretaris
Tel.: 050/240 099


2. Verzekeringen

Verplichte verzekering
Waarborgen
De burgerlijke aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, van de organisatie en de vrijwilliger: voor spelers en bestuursleden tijdens trainingen en wedstrijden en verplaatsingen
Maatschappij: Ethias-Sportongevallen; Polisnummer Nog aan te vullen
Makelaar: Verzekeringsmakelaar: Ethias - Prins Bisschopssingel 73 - 3500 Hasselt

Vrije verzekeringen
Waarborgen
Voor de niet-leden is er ook een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid: lichamelijke schade en stoffelijke schade die door vrijwilliger berokkend is aan derden, alsook persoonlijke lichamelijke schade, bij ongevallen tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk of op weg naar- en van de activiteiten. Deze verzekering geldt voor de voornaamste organisaties (Bel-Beach, Q-Party, Picon Bar en eindeseizoensfeest)
Maatschappij: Verzekeringen Ethias; Polisnummer Nog aan te vullen
Makelaar: Verzekeringsmakelaar: Ethias - Prins Bisschopssingel 73 - 3500 Hasselt

Waarborgen
Rechtsbijstand voor de twee genoemde risico's
Maatschappij: Verzekeringen Ethias; Polisnummer Nog aan te vullen
Makelaar: Verzekeringsmakelaar: Ethias - Prins Bisschopssingel 73 - 3500 Hasselt


3. Vergoedingen

De organisatie betaalt de reële kosten, mits overhandiging van de juiste bewijsstukken.


4. Aansprakelijkheid

De organisatie is aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden veroorzaakt bij het verrichten van vrijwilligerswerk.
Ingeval de vrijwiliger bij het verrichten van het vrijwilligerswerk de organisatie of derden schade berokkent, is hij enkel aansprakelijk voor zijn bedrog en zijn zware schuld. Voor lichte schuld is hij enkel aansprakelijk als die bij hem eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt.


5. Geheimhoudingsplicht

Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun zijn toevertrouwd en deze bekendmaken buiten het geval dat zij geroepen worden om in rechte (of voor een parlementaire onderzoekscommissie) getuigenis af te leggen en buiten het geval dat de wet hen verplicht die geheimen bekend te maken, worden gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met een geldboete van 2,50 euro tot 12,50 euro.


6. Wederzijdse rechten en plichten

De vrijwilliger heeft recht op informatie over zijn activiteiten, afbakening van zijn werkveld en werktijden, een contactpunt bij conflictsituaties, over de noodzakelijke uitrusting.
De organisatie heeft recht op een correcte deontologische houding van de vrijwilliger m.b.t. het naleven van de onderlinge afspraken en het respecteren van de afbakening van het activiteitsveld.
Uw rechten en plichten als vrijwilliger: duiding van de nota.
Sinds 1 augustus 2006 is een nieuwe federale wet van kracht inzake de rechten van de vrijwilligers. Deze Belgische wet is bedoeld om de vrijwilligers in het verenigingsleven meer bescherming te bieden en de organisaties een duidelijker juridisch kader ter zake aan te reiken. Hierbij schetsen we de krachtlijnen en concrete impact voor alle betrokkenen bij onze vereniging: wat zijn je rechten en plichten als spelend lid van de volleybalclub of als trainer of coach, en hoe ben je verzekerd als ouder die zich geregeld inzet voor de club?

Wat is vrijwilligerswerk?
Als vrijwilligerswerk wordt beschouwd: een activiteit uitgevoerd door iemand op onbezoldigde en vrijwillige basis voor anderen of voor een maatschappelijk doel in een georganiseerd verband buiten een arbeidscontract, dienstencontract of statutaire aanstelling.

Wie is vrijwilliger in onze vereniging?
Een trainer of coach is duidelijk een vrijwilliger: hij is gemandateerd om de spelers te begeleiden. Een spelend lid treedt op als vrijwilliger als hij zich naast de volleytrainingen en wedstrijden ook inzet voor diverse andere activiteiten: hulp bij de Q-party, Piconbar, op het beachvolleytornooi, eindeseizoensfeest, als begeleider op een trainingskamp. Ook heel wat ouders en familieleden van (jeugd)spelers of sympathisanten zetten zich geregeld in bij allerlei activiteiten, en nemen daarbij ook vaak verantwoordelijkheid op. Zij treden in dat geval ook op als vrijwilliger. Maar het volstaat al om kinderen geregeld naar trainingen en wedstrijden te brengen en daar afspraken over gemaakt te hebben met andere ouders en/of verantwoordelijken, om te worden beschouwd als vrijwilliger.

Wat is burgerrechtelijke aansprakelijkheid?
Burgerrechtelijke aansprakelijkheid (B.A.) is de verantwoordelijkheid voor schade die men aan een derde berokkent.
Kern van de wetgeving is dat de organisatie burgerrechtelijk aansprakelijk is voor de schade die vrijwilligers veroorzaken t.o.v. derden en dat de vereniging zich daarvoor moet verzekeren. Het gaat zowel om schade tijdens de uitvoering van de activiteit, als onderweg van en naar de plaats van de activiteit. Vrijwilligers die tijdens hun vrijwilligerswerk een fout maken die schade veroorzaakt aan derden of aan de organisatie, zullen die schade dus niet moeten vergoeden, behalve als er sprake is van een grove fout, een herhaaldelijke lichte fout of in geval van bedrog.

Hoe ben je verzekerd voor de B.A.?
Alle vrijwilligers die lid zijn van de Vlaamse Volleybalbond, zowel zij die aangesloten zijn als speler als zij die aangesloten zijn als niet-speler, zijn via de verzekeringspolis van de VVB verzekerd voor de B.A. bij de organisatie van trainingen en wedstrijden.
Vollyebalclub Packo heeft bovendien een speciale verenigingspolis die de B.A. en rechtsbijstand dekt voor alle vrijwilligers bij enkele extra-sportieve activiteiten: Q-party, Piconbar, op het beachvolleytornooi, eindeseizoensfeest, als begeleider op een trainingskamp.
Dit betekent dat we onze vrijwilligers beschermen voor de eventuele lichamelijke en stoffelijke schade die ze aan derden veroorzaken alsook persoonlijk geleden schade.. Maar dit geeft je dus geen vrijgeleide voor alle daden, want als je een grove fout of een herhaaldelijke fout begaat of indien je bedrog pleegt, kan je zelf persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor de schade die daaruit voortvloeit. Een voorbeeld: ouders die afspraken gemaakt hebben met andere ouders en/of clubverantwoordelijken over vervoer van kinderen naar of van trainingen en wedstrijden en op een bepaald moment er de brui aan geven, kunnen persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor de lichamelijke en stoffelijke schade indien een kind zonder begeleiding slachtoffer wordt van een ongeval in die situatie, want dit wordt beschouwd als ernstige fout.

In welke mate is eigen schade verzekerd?
Voor sportongevallen, en dit heeft op zich niets te maken met de wet op het vrijwilligerswerk, zijn alle leden aangesloten bij de Vlaamse Volleybalbond verzekerd via de polis die de VVB heeft afgesloten. Lichamelijke letsels die het rechtstreekse gevolg zijn van een ongeval tijdens een volleybaltraining of wedstrijd zijn dus verzekerd via de VVB-polis. De VVB-polis vergoedt de kosten van de door het RIZIV erkende prestaties na afhouding van de tussenkomst van de mutualiteit. Voor lichamelijke ongevallen van onze vrijwilligers tijdens extra-sportieve activiteiten hebben we een bijkomende verzekeringspolis afgesloten.

Rechten en ook plichten.
De vrijwilligers dienen zich onbaatzuchtig in te zetten voor de werking van de vereniging. Zij ontvangen in voorkomend geval en onder de voorwaarden die vooraf zijn overeengekomen met het bestuur een vergoeding voor de gemaakte onkosten mits voorlegging van de nodige bewijsstukken. Als vrijwilliger heb je dus ook plichten. Handelen als een goed huisvader bijvoorbeeld is een algemeen principe dat ook hier geldt.
Een bijzondere plicht is de geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat je discreet moet omgaan met informatie én zeker over het privé-leven van anderen die je ontvangt in je contacten met andere clubleden of derden bij het vrijwilligerswerk.Submenu

Adres
Historiek
Organisatie
Palmares
Privacybeleid
Sponsors
Verzekering
Vrijwilligersnota

Login

Gebruikersnaam


WachtwoordDeze maand jarig

01/06 Steen Seppe (13 jaar)
03/06 Buydts Jonatan (29 jaar)
04/06 Steen Imke (16 jaar)
05/06 Pollet Klaas (22 jaar)
06/06 Dhaeze Amber (20 jaar)
08/06 Mares Sophie (30 jaar)
12/06 Casier Tine (21 jaar)
12/06 Dedecker Kasper (13 jaar)
12/06 Lowie Lobke (19 jaar)
13/06 Roose Babette (11 jaar)
14/06 Vermeulen Kirsten (20 jaar)
17/06 Vandewalle Robbin (26 jaar)
19/06 Scheyving Celine (31 jaar)
20/06 Vanbelle Joren (11 jaar)
20/06 Vandenbussche Cato (16 jaar)
21/06 Devroye FĂŠline (14 jaar)
21/06 Vanbelle Kenneth (36 jaar)
25/06 Dewaele Niels (32 jaar)
25/06 Van de Keere Keano (11 jaar)
26/06 Van Riet Annelies (33 jaar)
27/06 Buffel Timo (12 jaar)
30/06 De Soete Peter (58 jaar)
30/06 Decoene Phebe (17 jaar)


Scheidsrechers jeugd

Spelerslijsten